Array ( [product_id] => 1308 [name] => Máy phát điện Hyundai HY 9500LE [description] => <p><strong>TH&Ocirc;NG TIN SẢN PHẨM</strong></p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: top; max-width: 100%; border-collapse: collapse; border-spacing: 1em 0.5em; width: 712px; color: rgb(0, 0, 255); line-height: 18px;" width="453"> <colgroup> <col width="146" /> <col width="307" /> </colgroup> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <tr height="49" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Loại m&aacute;y</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">M&aacute;y ph&aacute;t điện sử dụng nhi&ecirc;n liệu xăng</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">C&ocirc;ng suất li&ecirc;n tục</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">6.5 KVA</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">C&ocirc;ng suất tối đa</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">7.5 KVA</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">điện &aacute;p ra</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">220V-1 pha</span></td> </tr> <tr height="34" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Tần số&nbsp;</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">50Hz/3000rpm</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Khởi động</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Đề nổ</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Cấp c&aacute;ch điện</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">H</span></td> </tr> <tr height="42" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Dung t&iacute;ch b&igrave;nh chứa nhi&ecirc;n liệu</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">25 l&iacute;t</span></td> </tr> <tr height="42" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Dung t&iacute;ch dầu b&ocirc;i chơn</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">1,1 l&iacute;t</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Độ ồn</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">76 dBA</span></td> </tr> <tr height="84" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">C&aacute;c chức năng kh&aacute;c</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">C&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị LED hoặc LCD để thể hiện c&aacute;c th&ocirc;ng số sau: Điện &aacute;p (V), d&ograve;ng điện (A), c&ocirc;ng suất tải hiện tại (Kw), tần số (Hz), tổng số thời gian m&aacute;y đ&atilde; chạy</span></td> </tr> <tr height="21" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Năm sản xuất</span></td> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">2012</span></td> </tr> <tr height="34" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">K&iacute;ch thước</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">670 mm x 540 mm x 560 mm</span></td> </tr> <tr height="34" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Trọng lượng</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">88 kg</span></td> </tr> <tr> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">Bảo h&agrave;nh</span></td> <td align="left" style="margin: 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(230, 230, 230); font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle;"><span style="color:#000000;">12 th&aacute;ng</span></td> </tr> </tbody> </table> [description_2] => [description_3] => [description_4] => [meta_title] => [meta_description] => Máy phát điện Hyundai HY 9500LE [meta_keyword] => Máy phát điện, Hyundai, HY 9500LE [tag] => Máy phát điện, Hyundai, HY 9500LE [model] => Hyundai HY 9500LE [hot] => 0 [new] => 0 [sku] => [upc] => [ean] => [jan] => [isbn] => [mpn] => [location] => [quantity] => 1 [stock_status] => [image] => catalog/vat-lieu/HYUNDAI/Hyundai HY 9500LE may phat dien vatlieugiasi.jpg [manufacturer_id] => 28 [manufacturer] => HYUNDAI [price] => 0 [special] => [reward] => [points] => 0 [tax_class_id] => 0 [date_available] => 2016-06-27 [weight] => 0.00000000 [weight_class_id] => 1 [length] => 0.00000000 [width] => 0.00000000 [height] => 0.00000000 [length_class_id] => 1 [subtract] => 1 [rating] => 0 [reviews] => 0 [minimum] => 1 [sort_order] => 1 [status] => 1 [date_added] => 2016-06-28 11:05:30 [date_modified] => 2016-06-28 11:21:53 [viewed] => 607 )